Om Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi startade 2009. Syftet är att inhämta information som kan förbättra resultaten för den aktuella patientgruppen. Antalet operationer per klinik är ofta litet. För att få ett större patientunderlag är det viktigt att ha ett nationellt register. Varje registrerande klinik har tillgång till sina egna registreringar och kan på så sätt löpande följa sina resultat. Möjlighet att jämföra sig med riket finns också.

Grunden för utvärdering är patientens upplevelse av röstförbättring. Information om rökning, logopedkontakt, läkaruppföljning postoperativt och diagnos registreras. För varje operation inhämtas information med hjälp av patientenkät preoperativt samt fyra månader postoperativt. Ytterligare en blankett fylls i av sekreterare med hjälp av journaluppgifter. Registret innefattar sex olika diagnoser av stämbandsförändringar. Handläggning kan skilja sig åt mellan olika vårdgivare och förhoppningen är att bästa behandling för respektive diagnos kan identifieras och ligga till grund för förbättringsarbete nationellt.

Diagnoser som inkluderas i registret.

Enkäter

Registret har tre enkäter.

  • Patientenkät – preoperativt fylls i av patienten så nära inpå operationsdatum som möjligt.
  • Röstförbättrande stämbandskirurgi - postoperativt fylls i av sekreterare efter postoperativt återbesök eller telekontakt med patienten. Om det inte finns någon journalförd kontakt med patienten postoperativt kan blanketten även fyllas i senare.
  • Patientenkät – postoperativt skickas hem till patienten fyra månader efter operationen per e-mail om adress registrerats på den första enkäten. Om e-mailadress saknas skickas den sista enkäten hem per post.

Alla tre enkäterna matas in manuellt i databasen.
Ladda ned enkäterna här.